The SOAP Symposium

slides

SOAP-Symposium-TalkIntro.pdf