Sep 3 – 9, 2023
Hilton of the Americas, 1600 Lamar, Houston, Texas, 77010, USA
US/Central timezone

Bulk Physics - Finite Density QCD

Sep 3, 2023, 12:00 PM
30m
Ballroom of the Americas (Hilton of the Americas, Convener: Saskia Mioduszewski)

Ballroom of the Americas

Hilton of the Americas, Convener: Saskia Mioduszewski

Speaker

Thomas Schaefer

Presentation materials