Jul 10 – 17, 2022
Kantary Hills Chiang Mai
Asia/Bangkok timezone

ในปัจจุบันนิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจศึกษาและ/หรือทำวิจัยทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อการวางรากฐานของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย แต่อย่างไรก็ดีมีมหาวิทยาลัยในประเทศจำนวนไม่มากนักที่สามารถจัดการเรียนการสอนและฝึกงานวิจัยแก่นักศึกษาในวิชาที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์ได้ โดยปัญหาหลักคือจำนวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานี้มีจำนวนไม่เพียงพอ หรือจำนวนนักศึกษาในแต่ละสถาบันที่สนใจมีจำนวนไม่มากพอที่จะขอเปิดรายวิชาเลือกที่เกี่ยวข้องได้ ทำให้ทางคณะกรรมการโครงการมีแนวคิดในการจัดทำโรงเรียนภาคฤดูร้อน (summer school) ทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์ขึ้นมา เพื่อเป็นการปูความรู้พื้นฐานสำหรับนิสิตนักศึกษาที่สนใจศึกษาทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์เพื่อเป็นการต่อยอดสู่งานวิจัยในลำดับถัดไป

 

โรงเรียนภาคฤดูร้อนดังกล่าวจะมุ่งเน้นไปที่การให้องค์ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ ฟิสิกส์พลังงานสูง โดยเชิญอาจารย์และนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญในเมืองไทย มาบรรยายในวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ และเป็นการกระตุ้นให้นิสิตนักศึกษาได้เห็นถึงความน่าสนใจในงานวิจัยทางด้านนี้ อีกทั้งยังเป็นการทำให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาจากต่างสถาบันได้ทำความรู้จักกันมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่การทำวิจัยร่วมกันของบุคลลากรต่างสถาบัน และส่งผลดีต่อภาพรวมของงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในระดับประเทศต่อไป

โดยในปีนี้จัดขึ้นที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับช่องทางออนไลน์ (Hybrid) ทางโครงการมีการสนับสนุนที่พักจำนวน 30 ที่

 

Starts
Ends
Asia/Bangkok
Kantary Hills Chiang Mai
44, 44/1-4 ถนน นิมมานเหมินทร์ ซอย 12 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
Go to map