Feb 19 – 22, 2023
Sunplaza Tenmonkan, Kagoshima
Asia/Tokyo timezone

Contribution List

22 / 22
Takashi Shimomura (Miyazaki U. & Kyushu U.)
2/19/23, 3:00 PM
Yusuke Shimizu (Hiroshima U.)
2/19/23, 4:45 PM
Soma Onoda (Kyushu U.)
2/19/23, 5:30 PM
Osamu Yasuda (Tokyo Metropolitan U.)
2/20/23, 9:00 AM
Shintaro Eijima (ICRR, Tokyo U.)
2/20/23, 9:45 AM
Hajime Otsuka (Kyushu U.)
2/20/23, 11:00 AM
Nobuhito Maru (NITEP/Osaka Metropolitan U.)
2/20/23, 11:45 AM
Hiroshi Suzuki (Kyushu U.)
2/20/23, 2:45 PM
Satsuki Nishimura (Kyushu U.)
2/20/23, 4:00 PM
Coh Miyao (Kyushu U.)
2/20/23, 4:20 PM
Tomo Takahashi (Saga U.)
2/21/23, 9:00 AM
Ippei Obata (IPMU, Tokyo U.)
2/21/23, 11:00 AM
Sugumi Kanno (Kyushu U.)
2/21/23, 11:45 AM
2/21/23, 2:00 PM
Keiko Nagao (Okayama U. of Science)
2/22/23, 9:00 AM
Koji Tsumura (Kyushu U.)
2/22/23, 11:45 AM