Jan 8 – 26, 2024
Asia/Hong_Kong timezone

Session

Mini-workshop: Experiment/Detector

Jan 17, 2024, 8:30 AM

Conveners

Mini-workshop: Experiment/Detector: MW-W-ED01

  • Zhijun Liang (IHEP)

Mini-workshop: Experiment/Detector: MW-W-ED02

  • Liang Li (Shanghai Jiaotong U)

Mini-workshop: Experiment/Detector: MW-W-ED03

  • Yong Liu (IHEP)

Mini-workshop: Experiment/Detector: MW-W-ED04

  • Haoyu Shi (IHEP)

Mini-workshop: Experiment/Detector: MW-Th-ED01

  • Mingyi Dong (IHEP)

Mini-workshop: Experiment/Detector: MW-Th-ED02

  • Xin Shi (IHEP)

Mini-workshop: Experiment/Detector: MW-Th-ED03

  • ShengSen Sun (IHEP)

Mini-workshop: Experiment/Detector: Registration

  • There are no conveners in this block

Mini-workshop: Experiment/Detector: Welcome Remarks

  • There are no conveners in this block

Presentation materials

There are no materials yet.
Mingyi Dong (IHEP)
1/17/24, 9:00 AM
Francesco Chiapponi (Universita e INFN, Bologna (IT))
1/17/24, 9:30 AM
Mengzhao Li (IHEP)
1/17/24, 10:00 AM
ShengSen Sun (IHEP)
1/17/24, 11:00 AM
Huaqiao Zhang (IHEP)
1/17/24, 11:30 AM
Zhiyu Zhao (Shanghai Jiaotong U)
1/17/24, 12:00 PM
Yuzhi Che (IHEP)
1/17/24, 2:00 PM
Yuexin Wang (IHEP)
1/17/24, 2:30 PM
Tianyuan Zhang (IHEP)
1/17/24, 3:00 PM
Quan Ji (IHEP)
1/17/24, 4:00 PM
Yunyun Fan (IHEP)
1/17/24, 4:45 PM
Zhijun Liang (IHEP)
1/18/24, 9:00 AM
Yiming Li (IHEP; Via Zoom)
1/18/24, 9:30 AM
Xin Shi (IHEP)
1/18/24, 10:00 AM
Liang Li (Shanghai Jiaotong U)
1/18/24, 11:00 AM
Guang Zhao (IHEP)
1/18/24, 11:30 AM
Huirong Qi (IHEP; Via Zoom)
1/18/24, 12:00 PM
Iacopo Vivarelli (INFN)
1/18/24, 2:00 PM
Shih-Chieh Hsu (U of Washington)
1/18/24, 2:30 PM
Yongfeng Zhu (Peking University; Via Zoom)
1/18/24, 3:00 PM
Building timetable...