3-7 November 2015
Europe/Warsaw timezone

Cooling system for TOF electronic at BM@N experiment.//System chłodzenia elektroniki dla poddetektora TOF w eksperymencie BM@N.

7 Nov 2015, 11:15
15m

Speaker

Mr Krystian Rosłon (inż)

Description

Presented will be prototype of control and measure temperature system for BM@N detector. It can be used in the future for MPD experiment too. The project is based on LUMEL electronic devices. The system contains server www, ADC and thermometers. The project will be used in the preparation of the NICA temperature monitoring system. Zaprezentowany zostanie prototyp systemu do kontroli i pomiaru temperatury w detektorze BM@N. W przyszłości prototyp ten może zostać użyty także do eksperymentu MPD. Projekt bazuje na elektronicznych urządzeniach firmy LUMEL. System ten skłąda się z serwera www, przetwornikach ADC oraz termometrach. Projekt będzie użyteczny dla przygotowania systemuy do monitoringu temperatury w NICA.

Primary author

Co-authors

Presentation Materials

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×