Sep 4 – 8, 2017
Prague
Europe/Prague timezone

MiniTalk1

Sep 7, 2017, 10:30 AM
4m
Prague

Prague

FNSPE CTU

Speaker

Jana Faltova (Charles University (CZ))

Presentation materials