Nov 20 – 22, 2017
TU Dortmund University
Europe/Berlin timezone

Status of ALBA

Nov 21, 2017, 8:20 AM
25m
Erich Brost Institute, Conference Room (TU Dortmund University)

Erich Brost Institute, Conference Room

TU Dortmund University

Otto-Hahn-Straße 2 44227 Dortmund Germany

Speaker

Montse Pont

Presentation materials