Nov 20 – 22, 2017
TU Dortmund University
Europe/Berlin timezone

Status of SOLARIS

Nov 21, 2017, 3:20 PM
25m
Erich Brost Institute, Conference Room (TU Dortmund University)

Erich Brost Institute, Conference Room

TU Dortmund University

Otto-Hahn-Straße 2 44227 Dortmund Germany

Speaker

Adriana Wawrzyniak

Presentation materials