Nov 20 – 22, 2017
TU Dortmund University
Europe/Berlin timezone

Status of SOLEIL

Nov 21, 2017, 3:45 PM
25m
Erich Brost Institute, Conference Room (TU Dortmund University)

Erich Brost Institute, Conference Room

TU Dortmund University

Otto-Hahn-Straße 2 44227 Dortmund Germany

Speaker

Ryutaro Nagaoka

Presentation materials