19-21 February 2018
Max-Planck-Institut für Physik, Munich
Europe/Zurich timezone

Random Telegraph Signal evidence in Proton Irradiated CMOS SPADs

Feb 21, 2018, 12:25 PM
15m
Max-Planck-Institut für Physik, Munich

Max-Planck-Institut für Physik, Munich

Max-Planck-Institut für Physik (Werner-Heisenberg-Institut) Föhringer Ring 6 80805 München

Speaker

Francesco Di Capua (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN))

Presentation materials