January 3, 2018 to December 1, 2018
JINR DUBNA
Europe/Warsaw timezone
Slow Control Conference Warsaw 2018.11.09

Aplikacja mobilna na platformę Android do monitorowania danych pochodzących z Systemu Slow Control dla detektora TOF-MPD

Not scheduled
20m
B: 215; room 327 (JINR DUBNA)

B: 215; room 327

JINR DUBNA

Joliot Curie 6
Prace inżynierskie TeFeNica-2018

Speakers

Hanna Zbroszczyk (Warsaw Univesroty Of Technology) Jakub CzerniawskiMr Krystian Roslon (Warsaw University of Technology (PL))

Description

MPD - (Multi Purpose Detector) jest wielozadaniowym detektorem przeznaczonym do rejestracji cząstek emitowanych w zderzeniach ciężkich jonów. MPD jest elementem składowym eksperymentalnego kompleksu NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAcility) budowanego obecnie w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych (ZIBJ) w Dubnej. W pracach tych uczestniczy grupa z Wydziału Fizyki PW.

MPD jest multi-detektorem, w skład którego wchodzi wiele układów detekcyjnych, między innymi detektor czasu przelotu TOF (Time Of Flight). Zadaniem tych układów jest wyznaczenie trajektorii cząstek oraz energii deponowanej w obszarze czynnym detektora. Złożone procesy fizyczne prowadzące do formowania sygnałów elektrycznych sprawiają, że układy pomiarowe muszą być utrzymywane w ścisłe określonej temperaturze, specyficznej dla danego typu detektora.

Student będzie uczestniczył w pracach grupy, której zadanie polega na zaprojektowaniu, zbudowaniu oraz oprogramowaniu Systemu Slow Control(SCS). SCS jest to zespół układów elektronicznych, oprogramowania nimi zarządzającego oraz dokumentację techniczną, systemu przeznaczonego do sterowania innym układem pomiarowym, produkcyjnym lub badawczym. Zatem mając do czynienia z kompletem: sprzęt (hardware), oprogramowanie (software) i dokumentacja (bookware) używamy określenia „Slow Control System”.

Nauka XXI wieku to przede wszystkim innowacyjność. W Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej, żadna z grup badawczych nie używa aplikacji do monitorowania wartości parametrów systemu. Praca będzie miała charakter innowacyjny oraz nowatorski.

Głównym zadaniem studenta będzie zaprojektowanie oraz zaprogramowanie aplikacji mobilnej do monitorowania danych pochodzących z Systemu Slow Control dla detektora MPD-TOF (przykładowo: temperatura gazu, ciśnienie wewnątrz detektora). Aplikacja powinna mieć budowę modularną oraz być skalowalna umożliwiając rozszerzenie jej na cały detektor MPD. Do napisania oprogramowania należy wykorzystać JAVA, MySQL oraz LabVIEW. Aplikacja będzie przeznaczona na platformę Android.

UWAGI:
• Część pracy obejmująca implementację oprogramowania na stanowisku oraz wykonanie testów, wykonywana będzie w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej.
• Realizacja tego tematu jest uzgodniona ze studentem: Jakub Czerniawski 

1. Zakres zadań do wykonania przez dyplomanta
W ramach swego udziału w pracach grupy, student otrzyma do wykonania zadania cząstkowe, które będą dotyczyły:
1. zestawienia układu w bloku montażowym i podłączenia do sieci układów pomiarowych,
2. oprogramowania układu do akwizycji danych,
3. napisania oprogramowania do monitoringu danych oraz wyświetlania ich na ekranie Smartfona wyposażonego w system Android.
4. wykonania testów aplikacji i przygotowania dokumentacji

Primary authors

Hanna Zbroszczyk (Warsaw Univesroty Of Technology) Jakub Czerniawski Mr Krystian Roslon (Warsaw University of Technology (PL))

Presentation materials

There are no materials yet.