Heavy Flavor Production in High Energy Nuclear Collisions & Forty Years of Quark-Gluon Plasma

Asia/Shanghai
Wuhan China
Description

Welcome to the International Workshop on

"Heavy Flavor Production in High Energy Nuclear Collisions"

and the International Symposium on

"Forty Years of Quark-Gluon Plasma"

to be held from October 8 to 11, 2018 at the College of Physical Science and Technology, Central China Normal University (CCNU), Wuhan, China.  

 

Organizing Committee: 

Peter Braun-Munzinger (EMMI/CCNU), Defu Hou (CCNU), Jinfeng Liao (IU/CCNU), Shu Lin (SYSU), Feng Liu (CCNU), Larry McLerran (INT/CCNU), Johanna Stachel (Heidelberg U), Xin-Nian Wang (CCNU/LBNL), Nu Xu (CCNU/IMP), Pengfei Zhuang (Tsinghua U)

Event Secretary: Ya Ma (ioppmeeting@mail.ccnu.edu.cn)

Registration
Registration Form
Participants
 • Anping Huang
 • Bing-feng Jiang
 • Defu Hou
 • Edward Shuryak
 • Fei Sun
 • Feng Liu
 • Gaoqing Cao
 • Hao-Lei Chen
 • Heng-Tong Ding
 • Hengne Li
 • Hongshi Zong
 • Hongxi Xing
 • Huan Zhong Huang
 • Hui Liu
 • Huichao Song
 • Jean-Paul Blaizot
 • Jinfeng Liao
 • Johanna Stachel
 • Kenji Fukushima
 • Krzysztof Redlich
 • Kunsu Oh
 • Larry McLerran
 • Mei Huang
 • Mikhail Stephanov
 • Miklos Gyulassy
 • Min He
 • Nu Xu
 • Peipei Zheng
 • Pengfei Zhuang
 • Peter Braun-Munzinger
 • Qun Wang
 • Robert Pisarski
 • Sheng-Qin Feng
 • Shu Lin
 • Shuang Li
 • Song Shu
 • Volker Koch
 • Wei-jie Fu
 • Xiangdong Ji
 • Xianglei Zhu
 • Xiaofeng Luo
 • XIAOMING ZHANG
 • Xingyu Guo
 • Xu-Guang Huang
 • Yaping Wang
 • Yifei Zhang
 • Yin Jiang
 • Yonghui Xia
 • Zebo Tang
 • Zhangbu Xu
 • Zhenyu Ye