Feb 24 – 28, 2020
Karpacz, Poland
Europe/Berlin timezone

Bulgac Exercise Session

Feb 27, 2020, 5:00 PM
1h
Karpacz, Poland

Karpacz, Poland

Artus Hotel Karpacz.

Presentation materials