Sep 7 – 10, 2020
Europe/Zurich timezone
20. konference českých a slovenských fyziků

VODÍK – PALIVO PRO UDRŽITELNOU ENERGETIKU

Sep 8, 2020, 8:30 PM
1h
lecture hall N1 (IMPAKT)

lecture hall N1

IMPAKT

Speaker

Matolín V. (Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha)

Description

Odklon od využívání fosilních paliv vyžaduje hledání nových nosičů energie, které budou
nezbytné pro dosažení ambiciózního cíle uhlíkově neutrální energetiky. Přestože podíl výroby
elektrické energie z obnovitelných zdrojů, především solární a větrné, neustále roste,
významnější závislost na těchto zdrojích bude spojena s řešením různých problémů,
spojených především s vlivy počasí a geografického umístění na jejich efektivitu. Obtížná
regulace produkce elektrické energie z obnovitelných zdrojů vyžaduje hledání způsobu
reverzibilního ukládání energie a nových chemických nosičů energie. Zatím se jako
nejperspektivnější jeví využití vodíku, a je zřejmé, že vodík bude důležitou součástí
energetického mixu budoucnosti. Pokles ceny solární a větrné energie vede k rozvoji výroby
„čistého“ vodíku elektrolýzou vody a umožňuje tak ukládání přebytků energie. Energii
z vodíku lze zpětně přeměnit ve vodíkovém cyklu na energii elektrickou v palivových
článcích, které mohou být jak stacionární, tak mobilní. Mobilní prostředky jsou v podstatě
elektrické hybridní systémy, kde je baterie doplněna vodíkovou nabíječkou. Vodík se
uplatňuje v manipulační technice, bude využit v elektrickém letectví, kamionové a lodní
dopravě. Vodík jako nosič energie má výhodu rychlého čerpání a rovněž delšího dojezdu.
Vodíková budoucnost je neoddělitelně spojena s využitím baterií a hybridní systémy budou
tím víc nezbytné, čím větší spotřebu bude mít dané zařízení.

Presentation materials

There are no materials yet.