7-10 September 2020
Europe/Zurich timezone
20. konference českých a slovenských fyziků

SOFT MAGNETIC COMPOSITES: PREPARATION, PROPERTIES AND APPLICATIONS

9 Sep 2020, 13:30
35m
lecture hall T1 (building A)

lecture hall T1

building A

Speaker

Füzer J. (Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika, Košice)

Description

Nepretržitý pokrok v oblasti magneticky mäkkých materiálov prináša nové možnosti ich
využitia v modernej elektrotechnike a elektronike. Cieľom hľadania progresívnych materiálov
je snaha o zníženie ekonomických nákladov na ich výrobu a prevádzku z nich zhotovených
výrobkov v priemyselných aplikáciách. Magneticky mäkké kompozity (MMK) vyrobené
práškovou metalurgiou otvárajú nové možnosti pri navrhovaní a výrobe dielov aj pre nové
typy elektromotorov. Vďaka vysokému elektrickému odporu majú MMK v aplikáciách s
vysokofrekvenčným premagnetovaním nižšie celkové magnetické straty v porovnaní
s klasickými materiálmi. Za magnetické vlastnosti feromagnetík je zodpovedná ich štruktúra,
fyzikálne vlastnosti, doménová štruktúra a jej reakcie na magnetické pole. Tieto vlastnosti je
možné zlepšiť alebo optimalizovať správnou voľbou a vhodným spracovaním magneticky
mäkkého materiálu. MMK sa skladajú z jednotlivo obalených feromagnetických častíc
prášku, ktoré sú pokryté elektricky izolačnou vrstvou. Súčasný výrobný postup zahŕňa
lisovanie prášku do konečného tvaru a tepelné spracovanie, ktorého cieľom je uvoľnenie
napätí indukovaných v  priebehu lisovania. Základné metodiky skúmania magnetických
vlastností sú meranie hysteréznych slučiek v širokom pásme frekvencií a použitie
impedančnej spektroskopie. Koncept MMK založený na využití izolačných vlastností
povrchovej vrstvy častíc môže priniesť výrazné výsledky v oblasti prípravy feromagnetík
rôznorodých tvarov s optimalizovanými vlastnosťami pre konkrétne aplikácie.

Primary author

Presentation Materials

There are no materials yet.