November 22, 2019 to January 31, 2020
Europe/Istanbul timezone

Bilindiği üzere, 6 Mayıs 2020 tarihi itibariyle Ülkemizin CERN Ortak Üyelik statüsündeki beş yılını dolduracaktır.

Ortak Üyelik Anlamasının "Ortak Üye Statüsünün Düzenli Aralıklarla Gözden Geçirilmesi" balıklı 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası "Konsey, Türkiye'nin Ortak Üyelik kriterlerini ve Ortak Üye olarak yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ettiini düzenli aralıklarla, normalde her beş yılda bir, gözden geçirir. Bu amaçlarla, Türkiye, Konsey'in daveti üzerine, Konsey tarafından görevlendirilen bir Görev gücüne, CERN'in Corafi Genilemesine Dair Raporun 2. Ek'inde belirtilen bilgileri ve Konsey tarafından talep edilen dier tüm bilgileri içeren bir dosya sunar. Görev gücü, Türkiye'de bir inceleme misyonu ziyareti gerçekletirir, Türkiye tarafından temin edilen bilgileri inceler ve bulgularını belirten bir rapor hazırlar. Rapor olgularına ilikin ve dier yorumlarını almak için Türkiye'ye gönderilir ve ardından Konseye sunulur. Raporda ayrıca Türkiye'nin Üyelik ön aamasındaki Ortak Üye statüsüne geçiş olasılıı da ele alınabilir." hükmünü amirdir.

Bu kapsamda 29 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilen 194. Konsey toplantısında Türkiye'nin Ortak Üyeliğinin beş yıl değerlendirmesi süreci başlatılmış ve bu amaçla Charlotte L. Warakaulle (CERN Uluslararası İlişkiler Direktörü), Prof. Eckhard Elsen (CERN Araştırma ve Hesaplama Direktörü), Prof. Jochen Schieck (CERN Konsey Başkan Yrd. ve Konsey Avusturya delegesi) ve Prof. Emmanuel Tsesmelis (CERN Ortak Üye ve Üye Olmayan Devletlerle İlişkiler Direktörü)'ten müteşekkil bir görev gücü kurulmuş olup, Ülkemizin Ortak Üyelik başvurusunda hazırlanan raporun güncellenerek söz konusu Görev Gücüne sunulması talep edilmektedir. Bahse konu Görev Gücü 2-6 Mart 2020 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecek olup, mezkûr rapor ziyaretten en az bir ay önce Görev Gücüne iletilecektir.

Bu kapsamda mezkûr raporun güncellenmesine yönelik olarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumu koordinasyonunda bir komisyon teşekkül edilmiş olup gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

Bu bağlamda raporun güncellenmesine yönelik olarak, 4 ana başlık altında Üniversiteniz ile ilgili bilgilerin 2009-2019 yıllarını kapsayacak şekilde 5 Aralık 2019 tarihine kadar aşağıda yer alan anket forumuna İngilizce olarak girilmesi büyük önem arz etmektedir. (2009'da hazırlanan ve güncellenmesi beklenen ülke raporuna aşağıda ekli materyaller arasında ulaşabilirsiniz.Gerekli bilgileri iletmeyen kurumlar için, elde mevcut bilgiler ile tarafımızca yapılacak kısıtlı bir açıklama ile yetinilecektir. Ayrıca söz konusu rapor, tamamlanmasını müteakip Rektörlükler başta olmak üzere YÖK ve ilgili kamu kurumları ile paylaşılacaktır.

Gereğini rica ederiz.

Not: Sorularınız veya iletmek istediğiniz ek materyaller için cern.taek.review@cern.ch adresine eposta yollayabilirsiniz.

Starts
Ends
Europe/Istanbul
Surveys
There is an open survey.