2020 Meeting of the Division of Particles and Fields of the Korean Physical Society

Asia/Seoul
온라인 Zoom 회의. 대부분 한국어로 진행.
Intae Yu (Sungkyunkwan University (KR))
Description

한국 물리학회 입자 및 장물리학 분과는 분과회원들의 전반적인 연구활동을 다루는 분과 자체 학술대회를 개최하려고 합니다. 분과회원들의 연구분야가 점점 다양화되고 수많은 연구들이 진행되어서 한국 물리학회의 정기학술대회나 각종 학술대회만으로는 분과의 연구현황을 알기 어려운 점이 있었습니다. 이를 감안해 분과 학술대회의 프로그램은 연구의 전체적인 흐름에 중점을 두어 구성하였습니다. 또한 다양한 분야의 연구활동을 전반적으로 살펴볼 수 있는 기회를 제공함으로서 이론과 실험의 각 분야간의 공동연구를 활성화하는 계기가 되었으면 합니다. 이번 학술대회가 성공적으로 진행되어 향후 이 프로그램이 입자 및 장물리학 분과의 정기학술대회 프로그램으로 정착될 수 있기를 기대합니다.

입자 및 장물리학 분과위원장 유인태 

 
 
Participants
 • Bijaya Sharma
 • Bobae Kim
 • Bongho Kim
 • Bum-Hoon Lee
 • Byeonghak Ko
 • ByungGu Cheon
 • Byungsik Hong
 • Carsten Rott
 • Chang Hyon Ha
 • Chang Whan Jung
 • Chang-Seong Moon
 • ChangDong Shin
 • Changgi Huh
 • Chanju Kim
 • Choong Sun Kim
 • Chun Sil Yoon
 • Daekwon Kim
 • Daeun Jung
 • Dong Hee Kim
 • Dong Woo Kang
 • Donghyun Song
 • Dongsu Bak
 • Eun-Joo Kim
 • Eunhyang Kwon
 • Eunju Jeon
 • Eunkyung Lee
 • Gyeong Gu Lee
 • Gyunho Yu
 • Haneol Lee
 • Hayoung Oh
 • HEE WON LEE
 • Hong Joo Kim
 • Hwi Dong Yoo
 • Hye-Sung Lee
 • Hyon San Seo
 • Hyon-Suk Jo
 • Hyun Min Lee
 • Hyun Su Lee
 • Hyunchul Kim
 • Hyungi Lee
 • Ian James Watson
 • Inseok Yoon
 • Insung Yeo
 • Intae Yu
 • Jae Hyeok Yoo
 • Jae Jin Hong
 • Jae Sung Kim
 • Jae-Weon Lee
 • Jaebeom Park
 • Jaewon Song
 • Jason Lee
 • Jayashri Padmanaban
 • Jeong Hwa Kim
 • Jeong-Hyuck Park
 • Jeongeun Lee
 • Jeonghyeon Song
 • Ji Eun Choi
 • Ji Hwan Bhyun
 • Ji-Woong Seo
 • Ji-Yeong CHOI
 • Jieun Hong
 • Jihun Kim
 • Jihyeok Jeong
 • Jin-A Jeon
 • JINHEUNG KIM
 • Jiseon Song
 • Jiwon Park
 • Jong-Chul Park
 • Jong-Wan Lee
 • Jonggeon Kim
 • Jonghee Yoo
 • Jongwon Lim
 • Juneho Choi
 • Junho Kim
 • Junlee Kim
 • Kang Young Lee
 • Kihyeon Cho
 • Kwang Sik Jeong
 • Kyong Sei Lee
 • Kyung Kwang Joo
 • Kyungho Kim
 • Kyungwon Kim
 • Mi Ran Kim
 • Min Sang Ryu
 • Minseok Oh
 • Minuk Choi
 • Moo Hyun Lee
 • Mugeon Song
 • Myeong-Hwan Mun
 • MyeongJae Lee
 • Myoung Youl Pac
 • Myungbo Shim
 • Pyungwon Ko
 • SANG HEON YI
 • Sang Il Pak
 • Sanghoon Jeon
 • Seh Wook Lee
 • Sehwook Lee
 • Seodong Shin
 • Seohyeon An
 • Seok Kim
 • Seok-Gyeong Yoon
 • Seong Chan Park
 • Seong Youl Choi
 • Seonghyeon Yu
 • Seung J. Lee
 • Seungjin Yang
 • Seungkyu Ha
 • Seyong Kim
 • Si Hyun Jeon
 • Soo-Bong Kim
 • SooJin Lee
 • Sookyung Choi
 • Sungbin Oh
 • Sunghoon Jung
 • SungHyun Kim
 • Sungjin Cho
 • SungWoo YOUN
 • Sunil Manohar Dogra
 • Sunny Seo
 • Tae Jeong Kim
 • Un-Ki Yang
 • Vasiliki Mitsou
 • Won Jun
 • Won Sang Cho
 • WonKyung Kim
 • Woohyun Chung
 • Woojin Jang
 • Yang Hwan Ahn
 • Yechan Kang
 • Yongheon Ahn
 • Yongho Jeong
 • Yonghoon Lee
 • Yongkyu Kim
 • Yoomin Oh
 • Youn Jung Roh
 • Young Do Oh
 • Young Ju Ko
 • YOUNGHOON LEE
 • Youngjoon Kwon
 • Yujin Kim
 • Yun Eo
 • Yunha Lee
 • 강 준호
 • 시연 김
 • 준길 최