Dec 8 – 10, 2018
Maha Makut Building
Asia/Bangkok timezone

Survey

แบบประเมินความพึงพอใจงานบรรยายห้องเรียนฟิสิกส์ยุคใหม่

เพื่อรับทราบถึงปัญหาและข้อเสนอจากผู้เข้าร่วมอบรมในงานบรรยายครั้งนี้ ทางผู้จัดงานจึงมีแบบสอบถามต่าง ๆ ด้านล่าง โดยเกณฑ์คะแนนเรียงจาก 5 - ดีมาก 4 - ดี 3 - พอใช้ 2 - ควรปรับปรุง 1 - ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง และคำถามในลักษณะอื่นอาจมีการตอบคำถามในลักษณะข้อความ
เนื้อหาการบรรยาย
*
*
*
*
กิจกรรม Cloud Chamber
*
*
*
กิจกรรม HiSPARC
*
*
*
Determining the Planck's Constant
*
*
*
การอบรม
*
*
*
*
*
*
ภาพรวม
*