Feb 10 – 12, 2019
Ljubljana
Europe/Zurich timezone

Neutrino reconstruction in semi/fully-leptonic WW scattering

Feb 11, 2019, 5:30 PM
20m
Lecture room F-2 (Ljubljana)

Lecture room F-2

Ljubljana

Ljubljana Faculty of Mathematics and Physics Jadranska cesta 19 https://www.fmf.uni-lj.si/en/faculty/location/

Speaker

Jakob Novak (Jozef Stefan Institute (SI))

Presentation materials