Strategic Committee Meeting for the State Research Programme in High Energy Physics and Accelerator Technologies

Europe/Riga
508 (Āzenes 12/1 )

508

Āzenes 12/1

Rīgas Tehniskā universitāte, EEF
Mārcis Auziņš (Latvijas Universitāte), Toms Torims (Riga Technical University (LV))
Description

Task for the meeting is to define in collegial manner: 

 • Full name of the programme 
 • Strategic objective 
 • Objectives 
 • Tasks and deliverables

 Role is to meet regularly (virtually or in person) and to: 

 • Provide opinion and consultative support to said Ministry during development and execution of the programme 
 • To provide proposals for the improvements of the programme 
 • To provide opinion on the results of the programme, after its completion 
 • To do other functions which will be outlined in the programme Strategic Committee mandate

Latvian version below...

___________________________________________________________

Valsts pētījumu programma augstas enerģijas fizikā un paātrinātāju tehnoloģijās

Programmas stratēģiskās vadības padomes sanāksme

Uzdevumi: 

 •  Definēt programmas nosaukumu 

 • Virsmērķi 

 •  Mērķus 

 • Īstenošanas laiku – IZM 

 • Finansējuma apmēru - IZM 

 • Uzdevumus un sasniedzamos rezultātus  

Programmu izstrādā nozares ministrija sadarbībā ar programmas stratēģiskās vadības padomi, definējot programmas nosaukumu, virsmērķi (ja nepieciešams), mērķi, īstenošanas laiku, finansējuma apmēru, uzdevumus un sasniedzamos rezultātus. Programmas izstrādes gaitā nozares ministrija konsultējas ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un Latvijas Zinātnes padomi (turpmākpadome). Programmu apstiprina Ministru kabinets ar rīkojumu (turpmāk – Ministru kabineta rīkojums).

Programmas stratēģiskās vadības padome ir konsultatīva koleģiāla institūcija, kas darbojas saskaņā ar nozares ministrijas izdotu nolikumu. Programmas stratēģiskās vadības padomes sastāvu apstiprina nozares ministrija, iekļaujot tajā arī Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvi, kā arī, ja nepieciešams, ekspertus, speciālistus, valsts vai pašvaldību institūciju, nevalstisko organizāciju (nozares profesionālās un sabiedriskās organizācijas), valsts kapitālsabiedrību, zinātni pārstāvošo organizāciju pārstāvjus. Šajā punktā minētās programmas stratēģiskās vadības padomes funkcijas var pildīt attiecīgās nozares ministrijas jau iepriekš izveidota institūcija, kuras kompetencē ir nozares stratēģisko jautājumu risināšana. Šādā gadījumā nozares ministrija saskaņo ar Izglītības un zinātnes ministriju kā atbildīgo par zinātnes nozari ar programmas izstrādi un īstenošanu saistītus jautājumus, ievērojot šajā punktā noteiktās programmas stratēģiskās vadības padomes funkcijas. Programmas stratēģiskās vadības padomes funkcijas ir šādas: 

 • sniegt viedokli un konsultatīvu atbalstu nozares ministrijai programmas izstrādes un īstenošanas gaitā; 

 • sniegt nozares ministrijai priekšlikumus par programmas pilnveidi; 

 • sniegt viedokli par programmas rezultātiem pēc programmas pabeigšanas; 

 • veikt citas programmas stratēģiskās vadības padomes nolikumā paredzētās funkcijas. 

Registration
Participants
Participants
 • Aija Rūse
 • Anatolijs Sarakovskis
 • Andris Skuja
 • Christoph Schaefer
 • Jonathan R. Ellis
 • Maurizio Vretenar
 • Mārcis Auziņš
 • Reinis Znotiņš
 • Toms Torims
 • Yuri Dokshitzer
  • 3:00 PM 3:10 PM
   Welcome and opening 10m
   Speakers: Prof. Mārcis Auziņš (Latvijas Universitāte), Prof. Toms Torims (Riga Technical University (LV))
  • 3:10 PM 3:25 PM
   Setting objectives for this meeting and expected outcomes 15m

   Scope and responsibilities of the Strategic Committee
   Conduct and procedures

   Speakers: Dr Dmitrijs Stepanovs (IZM), Prof. Mārcis Auziņš (Latvijas Universitāte)
  • 3:20 PM 4:10 PM
   Collegial discussion 50m
   • Strategic objective – what we would like to achieve with this State Research Programme?

   • Detailed objectives and expected outcome

   • Structure and modus operandi of the State Research Programme

   • Tasks and deliverables

   • Scrutiny measures by the Committee

   Speaker: all members
  • 4:10 PM 4:30 PM
   Conclusions and the next steps 20m
   Speaker: Prof. Mārcis Auziņš (University of Latvia)