1st Thai High Energy Physics Consortium Meeting

Asia/Bangkok
Auttakit Chatrabhuti, Burin Asavapibhop (Chulalongkorn University (TH))
Description

วัตถุประสงค์ของการประชุม

เพื่อเป็นการสร้างความเข้มเข็งให้กับงานวิจัยด้านฟิสิกส์พลังงานสูงในประเทศไทย และเตรียมความพร้อมสำหรับการร่วมโครงการวิจัยระดับโลก ในการประชุมนี้จะได้มีการรายงานความก้าวหน้าในงานวิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์  รวมถึงการร่วมปรึกษาหารือเพื่อสรุป แผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บทฟิสิกส์พลังงานสูงของประเทศ


รูปแบบการประชุม ประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom (ลิ้งค์ด้านล่าง) จะมีการอัดวีดีโอในช่วงเช้า (Open session) โปรด Sign in ด้วยชื่อ-นามสกุลจริง


ผู้เข้าร่วมประชุม

แขกผู้มีเกียรติ

 1. ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์  กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 2. รศ. บุญรักษา สุนทรธรรม ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) นายกสมาคมฟิสิกส์ไทย
 3. รศ. ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
 4. รศ. ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวนการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 5. ศ. ดร.ไพศาล กิตติศุภกร ผู้อํานวยการภารกิจการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมองค์กร ผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนา ระบบการจัดการผลผลิตและผลกระทบ ผู้อํานวยการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ผู้อํานวยการโครงการ พัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
 6. รศ. ดร.คมกฤต เล็กสกุล รองผู้อำนวยการภารกิจการจัดสรรงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
 7. ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
 8. คุณนพรัตน์ วานิชสุขสมบัติ เจ้าหน้าที่บริหารโครงการหน่วย (บพค.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
 9. ดร.ปรีชา  เกียรติกิระขจร  นักพัฒนานโยบาย  สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

 1. ดร.สุพัฒน์ กลิ่นเขียว รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายเครื่องเร่งอนุภาค

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 1. รศ. ดร.สมศักดิ์ แดงติ๊บ ผู้จัดการศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีนิวเคลียร์ชั้นสูง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 1. ผศ. ดร.บุรินทร์ อัศวพิภพ
 2. ผศ. ดร.นฤมล สุวรรณจันทร์ดี
 3. ผศ. ดร.อรรถกฤต ฉัตรภูติ
 4. ผศ. ดร.นรพัทธ์ ศรีมโนภาษ
 5. ผศ. ดร.ภาวิน อิทธิสมัย
 6. อ. ดร.วิภู รุโจปการ
 7. อ. ดร.ชญานิษฐ์ อัศวตั้งตระกูลดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 1. ผศ. ดร.สาคร ริมแจ่ม 
 2. ผศ. ดร.จตุพร สายสุด 
 3. รศ. ดร.จิตรลดา ทองใบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 1. ผศ. ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช
 2. ผศ. ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน์
 3. Prof. Dr. Yupeng Yan
 4. ผศ. ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 1. อ. ดร.ชาคริต พงษ์กิติวณิชกุล
 2. อ. ดร.ดริศ สามารถ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 1. อ. ดร.มณีเนตร เวชกามา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 1. ผศ. ดร.ปฏิภาณ อุทยารัตน์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 1. รศ. ดร.พงษ์พิชิต  จันทร์นุ้ย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 1. อ. ดร.วันเฉลิม พูนสวัสดิ์
  • 9:00 AM 12:30 PM
   Open session
   Conveners: Pawin Ittisamai (Chulalongkorn University), Phat Srimanobhas (Chulalongkorn University (TH))
   • 9:00 AM
    พิธีเปิด และบรรยายพิเศษเรื่อง "20 ปีของความร่วมมือไทย-เซิร์น ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" 20m
    Speaker: Prof. Dr. Pairash Thajchayapong (The information Technology Foundation under the Initiative of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn)
   • 9:20 AM
    เกริ่นนำ HEP Consortium 9m
    Speaker: Asst.Prof. Dr. Burin Asavapibhop (Chulalongkorn University (TH))
   • 9:29 AM
   • 9:30 AM
    รายงานความก้าวหน้าของกลุ่ม Standard Model and Beyond Standard Model Physics 40m
    • ความร่วมมือกับ Compact Muon Solenoid (CMS) Collaboration, CERN 10m
     Speaker: Dr Chayanit Asawatangtrakuldee (Chulalongkorn University (TH))
    • ความร่วมมือกับ A Large Ion Collider Experiment (ALICE) Collaboration, CERN 10m
     Speaker: Dr Wanchaloem Poonsawat (Rajamangala University of Technology Isan)
    • งานวิจัยทางด้านฟิสิกส์ทฤษฎีฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูงในประเทศไทย 10m
     Speaker: Asst.Prof. Dr. Auttakit Chatrabhuti (Chulalongkorn University (TH))
    • Discussion 10m
   • 10:10 AM
    รายงานความก้าวหน้าของกลุ่ม High-Energy Frontiers, Dark Matters, and Neutrinos 40m
    • ความร่วมมือกับ Cherenkov Telescope Array (CTA) 10m
     Speakers: Dr Maneenate Wechakama (Kasetsart University), Dr Wiphu Rujopakarn (Chulalongkorn University (TH))
    • ความร่วมมือกับ Jiangmen Underground Neutrino Observatory (JUNO) Collaboration 10m
     Speaker: Asst.Prof. Dr. Ayut Limphirat (Suranaree University of Technology (TH))
    • ความร่วมมือกับ GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research (GSI) 10m
     Speaker: Asst.Prof. Dr. Chinorat Kobdaj (Suranaree University of Technology (TH))
    • Discussion 10m
   • 10:50 AM
    Break 10m
   • 11:00 AM
    รายงานความก้าวหน้าของกลุ่ม Utilization of Particle/Radiation Interactions with Materials 40m
   • 11:40 AM
    แผนการดำเนินงานเพื่อผลักดันสร้างเครือข่ายวิจัยฟิสิกส์พลังงานสูงและการสนับสนุนจากภาครัฐ 40m

    โดย สกสว. บพค. สอวช.

  • 1:15 PM 3:15 PM
   Closed session
   Conveners: Pawin Ittisamai (Chulalongkorn University), Phat Srimanobhas (Chulalongkorn University (TH))
   • 1:15 PM
    แผนการดำเนินการ, white paper และแผนงบประมาณ 2h