Jan 8 – 26, 2024
Asia/Hong_Kong timezone

Session

Conference: Parallel Sessions (Theory)

Jan 22, 2024, 4:00 PM
IAS2042, 2/F

IAS2042, 2/F

IAS2042, 2/F, Lo Ka Chung Building, Lee Shau Kee Campus, The Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong

Conveners

Conference: Parallel Sessions (Theory): CF-M3-TH02

  • Antonio Delgado (U of Notre Dame)

Conference: Parallel Sessions (Theory): CF-Tu3-TH01

  • Hao Zhang (IHEP)

Conference: Parallel Sessions (Theory): CF-W3-TH01

  • Jiayin Gu (Fudan U)

Presentation materials

There are no materials yet.
Kingman Cheung (National Tsinghua U)
1/22/24, 4:00 PM
Yu Gao (IHEP)
1/22/24, 4:50 PM
Huayang Song (Institute of Theoretical Physics, CAS)
1/22/24, 5:15 PM
Antonio Delgado (U of Notre Dame)
1/23/24, 2:00 PM
Wan Zhe Feng (Tianjin U)
1/23/24, 2:50 PM
Xuhui Jiang (IHEP)
1/24/24, 2:25 PM
Jian Wang (Shandong U)
1/24/24, 2:50 PM
Fusheng Yu (Lanzhou U)
Building timetable...