Bulgarian Teacher Programme

from Sunday, July 24, 2016 (5:00 PM) to Saturday, July 30, 2016 (2:00 PM)
CERN

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
Jul 24, 2016
Jul 25, 2016
Jul 26, 2016
Jul 27, 2016
Jul 28, 2016
Jul 29, 2016
AM
8:15 AM
Lectures (until 12:25 PM) (222/R-001)
8:30 AM Welcome to CERN and Introduction to the Program / Добре дошли в ЦЕРН и въведение в програмaта - Dr Sascha Schmeling (CERN)   (222/R-001)
9:10 AM Introduction to CERN / Въведение в ЦЕРН - Zornitsa Zaharieva (CERN)   (222/R-001)
10:30 AM Introduction to Particle Physics / Въведение във физиката на елементарните частици 45' - Dr Plamen Iaydjiev (Inst. for Nucl. Res. & Nucl. Energy - Bulgarian Academy of Sciences)   (222/R-001)
11:25 AM Detectors and Nuclear Electronics/ Детектори и ядрена електроника - Dr Plamen Iaydjiev (Inst. for Nucl. Res. & Nucl. Energy - Bulgarian Academy of Sciences) Dr Gueorgui Antchev (Inst. for Nucl. Res. & Nucl. Energy - Bulgarian Academy of Sciences)   (222/R-001)
12:15 PM Introduction to the Program - Plamen Stoianov Iaydjiev (Bulgarian Academy of Sciences (BG))   (222/R-001)
12:20 PM Introduction to the Program - Ms Polina Fetfova (Bulgarian Ministry of Science and Education)   (222/R-001)
8:30 AM
Lectures (until 12:00 PM) (13/2-005)
8:30 AM Introduction to accelerators and their future / Въведение в ускорителите и тяхното бъдеще - Dr Vladimir Angelov (INRNE BAS)   (13/2-005)
9:30 AM Introduction to CERN аccelerator complex and its control / Въведение в комплекса ускорители на ЦЕРН и тяхното управление - Zornitsa Zaharieva (CERN)   (13/2-005)
10:35 AM Medical Physics / Медицинска физика - Katia Sergieva   (13/2-005)
8:30 AM
Lectures (until 10:45 AM) (13/2-005)
8:30 AM Antimatter/Антиматерия - Rosen Matev (CERN)   (13/2-005)
9:15 AM Atomic nuclei: basic building blocks of matter / Атомни ядра: oсновни градивни клетки на материята - Chavdar Stoyanov (Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy)   (13/2-005)
10:45 AM
Visits (until 12:30 PM) ()
10:45 AM AMS & CCC   ()
8:30 AM
Lectures (until 12:00 PM) (222/R-001)
8:30 AM Neutrino Physics - Roumen Tsenov (University of Sofia (BG))   (222/R-001)
9:25 AM Heavy Ions: Introduction to ALICE / Тежки йони: Въведение в ALICE - Peter Hristov (CERN)   (222/R-001)
10:20 AM Higgs discovery/ Откритието на Хигс бозона - Leandar Litov (University of Sofia (BG))   (222/R-001)
8:15 AM
Visits (until 10:00 AM) ()
8:15 AM AD & Data Centre   ()
10:00 AM
Lectures (until 1:15 PM) (13/2-005)
10:00 AM Bulgarian Teachers Programme - lessons, achievements and prospects / Българската учителска програма – уроци, постижения и перспективи - Svezhina Dimitrova (A)   (13/2-005)
11:00 AM CERN Education / Образованието в ЦЕРН - Sascha Schmeling (CERN)   (13/2-005)
11:45 AM Questionnaires and Evaluation of the Programme / Въпросници и оценка на програмата - Svezhina Dimitrova (A) Zornitsa Zaharieva (CERN)   (13/2-005)
PM
8:00 PM
Welcome to CERN! (until 10:00 PM) ()
12:30 PM --- Lunch break ---
1:45 PM
Visits (until 6:45 PM) ()
1:45 PM Idea Square, ISOLDE & LEIR   ()
12:00 PM --- Lunch break ---
1:00 PM
Visits (until 5:45 PM) ()
1:00 PM Cloud Chamber Workshop, Microcosm & GLOBE   (143/R-003 - S'Cool LAB)
4:00 PM SC & ATLAS   ()
12:30 PM --- Lunch break ---
12:00 PM --- Lunch break ---
1:30 PM
Visits (until 6:00 PM) ()
1:30 PM CMS & SM18   ()
1:30 PM --- Lunch break ---