Aug 26 – 31, 2019
Nicosia, Cyprus
Europe/Rome timezone

Forward photon measurements with ALICE at the LHC as a probe for low-x gluons

Aug 26, 2019, 2:00 PM
30m
Nicosia, Cyprus

Nicosia, Cyprus

The Landmark Hotel (ex-Hilton)

Speaker

Thomas Peitzmann (Nikhef National institute for subatomic physics (NL))

Presentation materials