Jul 8 – 9, 2022
東大理学部小柴ホール
Asia/Tokyo timezone

機械学習を用いた高速ミューオン飛跡再構成

Speaker

Yasuyuki Horii (Nagoya University (JP))

Primary author

Yasuyuki Horii (Nagoya University (JP))

Presentation materials