Jan 19 – 20, 2012
Department of Physics, National Taiwan University
Asia/Taipei timezone

Contribution List

19 / 19
C.-P. Yuan (MSU)
1/19/12, 10:00 AM
Kai-Feng Chen (NTU)
1/19/12, 11:00 AM
Yukihiro Mimura (NTU)
1/19/12, 12:00 PM
M. Buchkremer (UCL)
1/19/12, 2:20 PM
Fanrong Xu (NTU)
1/19/12, 2:50 PM
T. Enkhbat (NTU)
1/19/12, 4:00 PM
Hiroshi Yokoya (NCTS)
1/19/12, 4:35 PM
Johan Alwall (FNAL)
1/19/12, 6:00 PM
Yeng-Ming Tzeng (NTU)
1/20/12, 10:00 AM
Yasuhiro Okada (KEK)
1/20/12, 10:30 AM
Luca Panizzi (Lyon)
1/20/12, 11:00 AM
Prof. Alexander Schmidt
1/20/12, 2:30 PM
George W.S. Hou (NTU)
1/20/12, 2:50 PM
Hiroaki Kohyama (CYCU)
1/20/12, 3:50 PM
Masaya Kohda (NTU)
1/20/12, 4:20 PM
David C.J. Lin (NCTU)
1/20/12, 4:50 PM