Nov 26 – 28, 2012
IFJ PAN Cracow
Europe/Warsaw timezone
Starts
Ends
Europe/Warsaw
IFJ PAN Cracow
Radzikowskiego 152 31-342 Cracow Poland