Bulgarian Teachers Programme

from Sunday, July 27, 2014 (5:00 PM) to Saturday, August 2, 2014 (10:00 AM)
CERN

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
Jul 27, 2014
Jul 28, 2014
Jul 29, 2014
Jul 30, 2014
Jul 31, 2014
Aug 1, 2014
Aug 2, 2014
AM
8:30 AM
Welcome - Rolf Landua (CERN) Mr Konrad Jende (CERN, Education Group) (until 9:00 AM) (60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F))
8:30 AM Welcome address by Director-General R. Heuer / Приветствено слово за Добре дошли от генералния директор на ЦЕРН - Rolf Heuer (CERN)   (60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F))
8:35 AM Introduction to the programme / Въведение в програмaта - Rolf Landua (CERN)   (60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F))
8:45 AM Address of the Bulgarian Deputy Minister of Science and Education Mukkades Nalbant / Приветствено слово от Българския министър на Науката и Образованието Мукадес Налбант - Mr Mukkades Nalbant (Bulgarian Deputy Minister of Science and Education)   (60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F))
9:00 AM
ЦЕРН - елементарните частици - Zornitsa Zaharieva (CERN) (until 12:00 PM) (60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F))
9:00 AM Introduction to CERN / Въведение в ЦЕРН - Zornitsa Zaharieva (CERN)   (60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F))
10:00 AM Introduction to Particle Physics / Въведение във физиката на елементарните частици - Plamen Iaydjiev (Department of High Energy and Cosmic Rays)   (60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F))
Slides
11:00 AM Detectors and Nuclear Electronics/ Детектори и ядрена електроника - Plamen Iaydjiev (Department of High Energy and Cosmic Rays) Gueorgui Antchev (Bulgarian Academy of Sciences (BG))   (60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F))
8:30 AM
Accelerators, Medical & Higgs Physics - Zornitsa Zaharieva (CERN) (until 12:05 PM) (60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F))
8:30 AM Introduction to accelerators and their future / Въведение в ускорителите и тяхното бъдеще - Ivan Glushkov (University of Sofia (BG))   (60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F))
Slides
9:10 AM Introduction to CERN аccelerator complex and its control / Въведение в комплекса ускорители на ЦЕРН и тяхното управление - Zornitsa Zaharieva (CERN)   (60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F))
10:10 AM Atomic nuclei: basic building blocks of matter / Атомни ядра: oсновни градивни клетки на материята - Prof. Chavdar Stoianov (Inst. for Nucl. Res. & Nucl. Energy - Bulgarian Academy of Sciences)   (60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F))
Slides
11:10 AM Medical Physics / Медицинска физика - Dr Katia Sergieva (Sofia Medical University)   (60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F))
9:00 AM
Astrophysics, Antimatter, Neutrino Physics - Zornitsa Zaharieva (CERN) (until 12:15 PM) (503/1-001 - Council Chamber)
9:00 AM Astrophysics/ Астрофизика - Petr Temnikov (Bulgarian Academy of Sciences (BG))   (503/1-001 - Council Chamber)
Slides
10:10 AM Antimatter/Антиматерия - Dr Peter Vankov (Bulgarian Academy of Sciences (BG))   (503/1-001 - Council Chamber)
Slides
11:05 AM Neutrino Physics - Roumen Tsenov (University of Sofia (BG))   (503/1-001 - Council Chamber)
Slides
8:30 AM
Heavy Ions, Atomic nuclei and the future - Zornitsa Zaharieva (CERN) (until 11:30 AM) (40/S2-C01 - Salle Curie)
8:30 AM Heavy Ions: Introduction to ALICE / Тежки йони: Въведение в ALICE - Peter Hristov (CERN)   (40/S2-C01 - Salle Curie)
Slides
9:40 AM Higgs discovery/ Откритието на Хигс бозона - Leandar Litov (University of Sofia (BG))   (40/S2-C01 - Salle Curie)
Slides
10:40 AM Inspiring the next generation of scientists - Mick Storr (University of Birmingham (GB))   (40/S2-C01 - Salle Curie)
Slides
11:45 AM --- Lunch / Oбяд ---
8:30 AM
Build a Cloud Chamber Workshop / Изграждане на камера на Уилсън -Mr Konrad Jende (CERN, Education Group) (until 12:00 PM) (S'Cool Lab)
8:30 AM Group 3 - Mr Konrad Jende (CERN, Education Group) Mrs Svejina Dimitrova (Astronomical Observatory, Varna) Ivan Glushkov (University of Sofia (BG))   (S'Cool Lab)
9:40 AM Group 2 - Ivan Glushkov (University of Sofia (BG))   (S'Cool Lab)
10:50 AM Group 1 - Ivan Glushkov (University of Sofia (BG))   (S'Cool Lab)
8:30 AM
Visit Antiproton Decelerator (AD)/ Посещение на AD - Tzanko Spassoff (LIP Laboratorio de Instrumentacao e Fisica Experimental de Part) Vasil Georgiev Vasilev (CERN) (until 12:00 PM) ()
8:30 AM Group 1 - Tzanko Spassoff (LIP Laboratorio de Instrumentacao e Fisica Experimental de Part) Vasil Georgiev Vasilev (CERN)   ()
9:40 AM Group 3 - Tzanko Spassoff (LIP Laboratorio de Instrumentacao e Fisica Experimental de Part)   ()
10:50 AM Group 2 - Tzanko Spassoff (LIP Laboratorio de Instrumentacao e Fisica Experimental de Part)   ()
8:30 AM
Visit CERN Computer Centre / Посещение на CERN компютерния център - Alexander Iskrenov Hristov (Bulgarian Academy of Sciences (BG)) (until 12:00 PM) ()
8:30 AM Group 2 - Alexander Iskrenov Hristov (Bulgarian Academy of Sciences (BG))   ()
9:40 AM Group 1 - Alexander Iskrenov Hristov (Bulgarian Academy of Sciences (BG))   ()
10:50 AM Group 3 - Alexander Iskrenov Hristov (Bulgarian Academy of Sciences (BG))   ()
8:30 AM
Departure / Отпътуване (until 9:00 AM) ()
PM
7:30 PM
Arrival at CERN by bus / Пристигане в ЦЕРН с автобус -Mr Konrad Jende (CERN, Education Group) Zornitsa Zaharieva (CERN) Mrs Svezhina Dimitrova (Astronomical Observtory, Varna) (until 8:30 PM) ()
8:30 PM
Short site tour / Кратка обиколка на района -Mr Konrad Jende (CERN, Education Group) Zornitsa Zaharieva (CERN) Mrs Svezhina Dimitrova (Astronomical Observtory, Varna) (until 9:30 PM) ()
12:00 PM --- Lunch / Обяд ---
2:30 PM
Visit GLOBE visitor centre / Визита в посетителския център GLOBE - Alexander Iskrenov Hristov (Bulgarian Academy of Sciences (BG)) (until 3:45 PM) ()
4:00 PM
Visit ATLAS Cavern and ATLASVisitor Centre / Визита в ATLAS + ATLAS посетителския център на ATLAS (until 7:15 PM) (ATLAS (LHC - Point 1))
4:15 PM Visit ATLAS Cavern / Визита в ATLAS - group 1   (ATLAS (LHC - Point 1))
5:00 PM Visit ATLAS Cavern / Визита в ATLAS - group 2   (ATLAS (LHC - Point 1))
5:45 PM Visit ATLAS Cavern / Визита в ATLAS - group 3   (ATLAS (LHC - Point 1))
6:30 PM Visit ATLAS Cavern / Визита в ATLAS - group 4   (ATLAS (LHC - Point 1))
7:30 PM
Revision of the Day / Преглед на деня (until 8:00 PM) (Restaurant 1)
12:15 PM --- Lunch / Обяд ---
1:50 PM
Visit LHC Magnet Test Facility SM18 / Посещение на тестовата установка на LHC магнитите - Alexander Iskrenov Hristov (Bulgarian Academy of Sciences (BG)) Ivan Glushkov (University of Sofia (BG)) Vasil Georgiev Vasilev (CERN) (until 3:00 PM) ()
3:15 PM
Visit to SC facility & Microcosm/ Посещение на SC ускорителя & Микрокосмос експозиция - Zornitsa Zaharieva (CERN) Ivan Glushkov (University of Sofia (BG)) (until 5:15 PM) ()
3:15 PM Visit Microcosm / Посещение на Микрокосм - group 1 - Ivan Glushkov (University of Sofia (BG))   ()
3:15 PM Visit to SC facility/ Посещение на SC ускорителя - group 2 - Zornitsa Zaharieva (CERN)   ()
4:15 PM Visit Microcosm / Посещение на Микрокосм - group 2 - Ivan Glushkov (University of Sofia (BG))   ()
4:15 PM Visit to SC facility/ Посещение на SC ускорителя - group 1 - Zornitsa Zaharieva (CERN)   ()
5:30 PM
Visit to CERN Control Centre (CCC) and the Alpha Magnetic Spectrometer (AMS) POCC / Посещение на контролния център на LHC - Посещение на AMS експеримента - Zornitsa Zaharieva (CERN) Alexander Iskrenov Hristov (Bulgarian Academy of Sciences (BG)) (until 6:30 PM) ()
6:45 PM
Revision of the Day / Преглед на деня (until 7:15 PM) (Restaurant 1)
12:15 PM --- Lunch / Обяд ---
2:00 PM
Discover Geneva / Открий Женева (until 8:00 PM) ()
8:00 PM
Official Dinner / Официална вечеря -Mr Konrad Jende (CERN, Education Group) (until 10:00 PM) (Hotel Edelweiss)
1:30 PM
Visit CMS / Посещение на CMS - Gueorgui Antchev (Bulgarian Academy of Sciences (BG)) Ivan Glushkov (University of Sofia (BG)) Andrey Marinov (Bulgarian Academy of Sciences (BG)) Plamen Iaydjiev (Department of High Energy and Cosmic Rays) (until 4:30 PM) ()
1:30 PM Transport from Reception to CMS   ()
2:00 PM Visit CMS / Посещение на CMS - Plamen Iaydjiev (Department of High Energy and Cosmic Rays) Gueorgui Antchev (Bulgarian Academy of Sciences (BG)) Andrey Marinov (Bulgarian Academy of Sciences (BG)) Ivan Glushkov (University of Sofia (BG))   ()
4:00 PM Transport from CMS to Reception   ()
4:30 PM
Bulgarian teachers Programme - lessons, achievements and prospects - Zornitsa Zaharieva (CERN) (until 6:30 PM) (60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F))
4:45 PM Bulgarian Teachers Programme - lessons, achievements and prospects / Българската учителска програма – уроци, постижения и перспективи - Mrs Svezhina Dimitrova (Astronomical Observatory, Varna)   (60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F))
5:45 PM Panel Discussion with the lecturers, guides and teachers   (60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F))
12:00 PM --- Lunch / Обяд ---
1:30 PM
CERN Education -Mr Konrad Jende (CERN, Education Group) (until 2:15 PM) (60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F))
1:30 PM CERN Education / Образованието в ЦЕРН - Rolf Landua (CERN)   (60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F))
2:15 PM
Closing Session - Zornitsa Zaharieva (CERN) (until 3:00 PM) (60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F))
2:15 PM Questionnaires and Evaluation of the Programme / Въпросници и оценка на програмата - Mrs Svejina Dimitrova (Astronomical Observatory, Varna)   (60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F))
8:00 PM
Bulgarian Dinner / Българска вечеря (until 11:00 PM) ()