Bulgarian Engineering Teacher Programme

from Sunday, October 2, 2016 (5:00 PM) to Saturday, October 8, 2016 (2:00 PM)
CERN

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
Oct 2, 2016
Oct 3, 2016
Oct 4, 2016
Oct 5, 2016
Oct 6, 2016
Oct 7, 2016
AM
8:45 AM
Lectures (until 12:45 PM) (222/R-001)
8:45 AM Welcome to CERN and introduction to the program/ Добре дошли в ЦЕРН и въведение в програмaта - Jeff Wiener (CERN)   (222/R-001)
9:15 AM Introduction to the programme / Въведение в програмaта - Roman Zahariev Zahariev (Bulgarian Academy of Sciences (BG))   (222/R-001)
9:20 AM Introduction to the programme / Въведение в програмaта - Mrs Remdie Ybriam (Expert in Bulgarian Ministry of Education and Science)   (222/R-001)
9:30 AM Introduction to CERN / Въведение в ЦЕРН - Svetlomir Stavrev (CERN)   (222/R-001)
10:30 AM Introduction to Particle Physics, accelerators and their future / Въведение във физиката на елементарните частици, въведение в ускорителите и тяхното бъдеще - Roumyana Mileva Hadjiiska (Bulgarian Academy of Sciences (BG))   (222/R-001)
11:50 AM IT at CERN - from WWW to GRID / Информационни технологии в ЦЕРН – от WWW до GRID - Ivan Glushkov (University of Texas at Arlington (US))   (222/R-001)
8:30 AM
Lectures (until 12:40 PM) (222/R-001)
8:30 AM Introduction to Detectors/ Въведение в детектори   (222/R-001)
9:15 AM Introduction to CERN аccelerator complex and its control system / Въведение в комплекса ускорители на ЦЕРН и системи за тяхното управление - Zornitsa Zaharieva (CERN)   (222/R-001)
10:05 AM Overview of magnetic systems used for CERN’s accelerators. Design, installation and exploitation of normal conducting magnets in vacuum and radiation environments / Преглед на магнитни системи използвани за ускорителите на ЦЕРН. Дизайн, инсталиране и експлоатация на нормално проводими магнитни модули във вакуум и радиационни среди - Miroslav Georgiev Atanasov (CERN)   (222/R-001)
10:50 AM Introduction to CMS and its Electromagnetic Calorimeter system – design considerations, overview of the construction and function of the ECAL and the Bulgarian experience / Въведение в експеримента CMS и неговия електромагнитен калориметър – преглед на дизайна, конструкцията, функциите на ECAL и българския опит - Roman Zahariev Zahariev (Bulgarian Academy of Sciences (BG))   (222/R-001)
11:30 AM Medical Physics / Медицинска физика - Katia Sergieva   (222/R-001)
8:15 AM
Visits (until 10:00 AM) ()
8:15 AM AMS & CCC   ()
10:00 AM
Lectures (until 12:40 PM) (40/S2-A01 - Salle Anderson)
10:00 AM Introduction to ALICE experiment and modern data analysis / Въведение в ALICE експеримента и модерни начини за анализ на данни - Peter Hristov (CERN)   (40/S2-A01 - Salle Anderson)
10:45 AM Higgs discovery/ Откритието на Хигс бозона - Leandar Litov (University of Sofia (BG))   (40/S2-A01 - Salle Anderson)
11:50 AM Detector construction sites and systems for remote personal supervision / Сгради за конструиране на детектори и системи за дистанционно наблюдение на персонала - Dimitar Mladenov (CERN)   (40/S2-A01 - Salle Anderson)
8:45 AM
Lectures (until 12:15 PM) (503/1-001 - Council Chamber)
8:45 AM Introduction to Robotics. Service robots and their usage for accessing dangerous environments / Въведение в роботиката. Сервизни роботи и тяхното използване в опасни среди - Roman Zahariev Zahariev (Bulgarian Academy of Sciences (BG))   (503/1-001 - Council Chamber)
9:50 AM An Inspection Vehicle for the CMS Detection / Роботизирана платформа за инспекции използвана за CMS детектора - Frank Glege (CERN)   (503/1-001 - Council Chamber)
10:40 AM Electronics for the experiments at CERN/ Електроника за кспериментите в ЦЕРН - Gueorgui Antchev (Bulgarian Academy of Sciences (BG))   (503/1-001 - Council Chamber)
11:15 AM Test facilities for new detectors at CERN – electronics for monitoring and testing / Установки за тестване на нови детектори в ЦЕРН – електронни системи за мониторинг и тестване - Georgi Mitev Mitev (Bulgarian Academy of Sciences (BG))   (503/1-001 - Council Chamber)
8:15 AM
Visits (until 10:00 AM) ()
8:15 AM AD & LEIR   ()
10:00 AM
Lectures (until 1:30 PM) (40/S2-D01 - Salle Dirac)
10:00 AM Bulgarian Teachers Programme - lessons, achievements and prospects / Българската учителска програма – уроци, постижения и перспективи - Svezhina Dimitrova (A)   (40/S2-D01 - Salle Dirac)
11:05 AM CERN Education / Образованието в ЦЕРН - Jeff Wiener (CERN)   (40/S2-D01 - Salle Dirac)
11:45 AM Questionnaires and Evaluation of the Programme / Въпросници и оценка на програмата - Zornitsa Zaharieva (CERN) Svezhina Dimitrova (A)   (40/S2-D01 - Salle Dirac)
12:20 PM The Muon Hunter Project - Mr Vadai Vitaly   (40/S2-D01 - Salle Dirac)
PM
7:30 PM
Welcome to CERN! (until 9:00 PM) ()
8:00 PM Welcome Reception   (61/1-201 - Pas perdus - Not a meeting room -)
12:45 PM --- Lunch break ---
1:45 PM
Visits (until 5:30 PM) ()
1:45 PM Idea Square, ISOLDE & LEIR   ()
12:40 PM --- Lunch break ---
2:00 PM
Visits (until 6:45 PM) ()
2:00 PM Cloud Chamber Workshop, Microcosm & GLOBE   (143/R-003 - S'Cool LAB)
4:00 PM SC & ATLAS   ()
12:40 PM --- Lunch break ---
2:00 PM
Social Events (until 8:00 PM) ()
2:00 PM Discover Geneva Treasure Hunt   ()
8:00 PM
Social Events (until 10:00 PM) ()
8:00 PM Official Dinner   ()
12:15 PM --- Lunch break ---
1:45 PM
Visits (until 6:00 PM) ()
1:45 PM SM18 & CMS   ()
1:30 PM --- Lunch break ---
8:00 PM
Social Event (until 11:00 PM) ()
8:00 PM Bulgarian Dinner / Българска вечеря   (216/R-401 - Salle polyvalente PUMP HALL)