March 20, 2019
CZIiTT
Europe/Warsaw timezone

Eksperyment ALICE oraz plazma kwarkowo-gluonowa

Not scheduled
1h
s. 405 (CZIiTT)

s. 405

CZIiTT

Kampus Centralny Politechniki Warszawskiej ul. Rektorska 4 00-614 Warszawa

Speaker

Adam Kisiel (Warsaw University of Technology (PL))

Presentation materials

There are no materials yet.