7-9 March 2019
Faculty of Science, University of Toyama
Asia/Tokyo timezone

Participant List

24 participants

Last Name First Name Affiliation
AOKI Mayumi
Asaka Takehiko
Hasegawa Hiroshi
Ishiwata Koji
Jia Dongbao
Kakizaki Mitsuru
Katoh Yuto
Kubo Jisuke
Nagaoka Kenichi
Nakamura Tadas
Nariyuki Yasuhiro
Ogata Masahito
Okui Hisashi
Sakamoto Haruhito
Senami Masato
Seough Jungjoon
Shima Kazunari
Sokol Justyna M.
Sugimoto Ryosuke
Sugiyama Hiroaki
Suzuki Shin
Uchiyama Takashi
Yamamoto Kazuhiro
Yamazaki Ryo