26-31 August 2019
Nicosia, Cyprus
Europe/Rome timezone

Measurements of single diffraction using forward proton tagging at ATLAS

29 Aug 2019, 10:00
30m
Nicosia, Cyprus

Nicosia, Cyprus

The Landmark Hotel (ex-Hilton)

Speaker

Rafał Staszewski (IFJ PAN Cracow (PL))

Presentation Materials