Aug 26 – 31, 2019
Nicosia, Cyprus
Europe/Rome timezone