16-19 June 2021
Thessaloniki, Greece
Europe/Athens timezone
Organising committee: D.Sampsonidis, (Chair, AUTH), I. Gkialas (UAegean) K.Kordas (AUTH), A.Kyriakis (NCSR Demokritos), A. Petkou (AUTH), Ch.Petridou (AUTH), V. Spanos (NKUA), S.E.Tzamarias (AUTH), N.Vlachos (AUTH), K.Zachariadou (UNIWA)