Nov 5 – 6, 2015
J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry
Europe/Prague timezone