โครงการ "จากใยจักรวาล สู่ใจสสาร" ตอนที่ 2 "คลื่นกระเพื่อม เขยื้อนเอกภพ" | From the Fabric of the Universe to the Heart of Matter Workshop, The 2nd Episode : "Waves ripple, Bubble out the Universe"
from Saturday, July 9, 2016 (8:00 AM) to Sunday, July 10, 2016 (3:30 PM)