โครงการ "จากใยจักรวาล สู่ใจสสาร" ตอนที่ 2 "คลื่นกระเพื่อม เขยื้อนเอกภพ" | From the Fabric of the Universe to the Heart of Matter Workshop, The 2nd Episode : "Waves ripple, Bubble out the Universe"

from Saturday, July 9, 2016 (8:00 AM) to Sunday, July 10, 2016 (3:30 PM)
Other Institutes

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
Jul 9, 2016
Jul 10, 2016
AM
8:00 AM
ลงทะเบียน (until 8:30 AM) ()
8:30 AM
พิธีเปิด (until 8:45 AM) ()
8:45 AM
บรรยาย "จักรวาลวิทยา" (until 10:15 AM) ()
10:15 AM
พักรับประทานอาหารว่าง (until 10:30 AM) ()
10:30 AM
บรรยาย "สัมพัทธภาพ" (until 12:00 PM) ()
8:30 AM
บรรยาย "อนุภาคและแรง" (until 10:00 AM) ()
10:00 AM
พักรับประทานอาหารว่าง (until 10:20 AM) ()
10:20 AM
บรรยาย "คลื่นความโน้มถ่วง" (until 12:00 PM) ()
PM
12:00 PM
พักรับประทานอาหารกลางวัน (until 1:00 PM) ()
1:00 PM
ฐานกิจกรรม 3 กิจกรรม (until 2:45 PM) ()
2:45 PM
พักรับประทานอาหารว่าง (until 3:00 PM) ()
3:00 PM
ฐานกิจกรรม 3 กิจกรรม (ต่อ) (until 4:45 PM) ()
12:00 PM
พักรับประทานอาหารกลางวัน (until 1:00 PM) ()
1:00 PM
สรุป และการสาธิต "การตรวจวัดอนุภาคมิวออน" (until 3:00 PM) ()
3:00 PM
พักรับประทานอาหารว่าง (until 3:15 PM) ()
3:15 PM
พิธีปิด (until 3:30 PM) ()