โครงการ "จากใยจักรวาล สู่ใจสสาร" ตอนที่ 2: "คลื่นกระเพื่อม เขยื้อนเอกภพ" นี้เป็นโครงการเผยแพร่ความรู้แก่นิสิต/นักศึกษา นักเรียน ครู หรือผู้สนใจทั่วไปด้านฟิสิกส์รากฐานของเอกภพ ฟิสิกส์อนุภาค สัมพัทธภาพและคลื่นความโน้มถ่วง

                โครงการ "จากใยจักรวาล สู่ใจสสาร" ตอนที่ 2: "คลื่นกระเพื่อม เขยื้อนเอกภพ" จัดขึ้นเพื่อเป็นแรงกระตุ้นและส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในเรื่องราวการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วง ที่โครงการไลโก้ (LIGO: The Laser Interferometry Gravitation wave Observatory) หรือหอสังเกตการณ์คลื่นความโน้มถ่วงโดยเลเซอร์อินเตอร์เฟอโรเมทรี ได้มีการแถลงข่าวการตรวจพบคลื่นความโน้มถ่วงโดยตรงได้เป็นครั้งแรก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดยรูปคลื่นที่ตรวจพบนั้นสอดคล้องกับคำทำนายของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปในกรณีของหลุมดำสองดวงโคจรรอบกันและเกิดการรวมตัวกันกลายเป็นหลุมดำดวงเดียว โดยมีพลังงานบางส่วนถูกปลดปล่อยออกมาในรูปแบบของคลื่นความโน้มถ่วง และได้เดินทางเป็นระยะทางมากกว่าพันล้านปีแสงมายังโลก ซึ่งนับว่าเป็นการค้นพบที่สำคัญที่สุดทางวิทยาศาสตร์ชิ้นหนึ่งของช่วงต้นของศตวรรษที่ 21

Starts
Ends
Asia/Bangkok
Other Institutes
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาและสถานที่

ระยะเวลา: 9 - 10 กรกฎาคม 2559
สถานที่:    ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การรับสมัคร

นักเรียน นิสิต/นักศึกษา                                                จำนวน 20 คน                ค่าสมัคร 500 บาท/คน
ครู หรือ ผู้สนใจทั่วไป                                                    จำนวน 20 คน                ค่าสมัคร 1,000 บาท/คน

ระยะเวลารับสมัคร:    ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2559

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ: 28 มิถุนายน 2559       

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับชุดสาธิต สื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำกิจกรรมต่าง ๆ