โครงการ "จากใยจักรวาล สู่ใจสสาร" ตอนที่ 2 "คลื่นกระเพื่อม เขยื้อนเอกภพ" | From the Fabric of the Universe to the Heart of Matter Workshop, The 2nd Episode : "Waves ripple, Bubble out the Universe"

Asia/Bangkok
Other Institutes

Other Institutes

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Burin Asavapibhop (Chulalongkorn (TH)) , Narumon Suwonjandee (Chulalongkorn (TH))
Description

                โครงการ "จากใยจักรวาล สู่ใจสสาร" ตอนที่ 2: "คลื่นกระเพื่อม เขยื้อนเอกภพ" นี้เป็นโครงการเผยแพร่ความรู้แก่นิสิต/นักศึกษา นักเรียน ครู หรือผู้สนใจทั่วไปด้านฟิสิกส์รากฐานของเอกภพ ฟิสิกส์อนุภาค สัมพัทธภาพและคลื่นความโน้มถ่วง

                โครงการ "จากใยจักรวาล สู่ใจสสาร" ตอนที่ 2: "คลื่นกระเพื่อม เขยื้อนเอกภพ" จัดขึ้นเพื่อเป็นแรงกระตุ้นและส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในเรื่องราวการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วง ที่โครงการไลโก้ (LIGO: The Laser Interferometry Gravitation wave Observatory) หรือหอสังเกตการณ์คลื่นความโน้มถ่วงโดยเลเซอร์อินเตอร์เฟอโรเมทรี ได้มีการแถลงข่าวการตรวจพบคลื่นความโน้มถ่วงโดยตรงได้เป็นครั้งแรก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดยรูปคลื่นที่ตรวจพบนั้นสอดคล้องกับคำทำนายของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปในกรณีของหลุมดำสองดวงโคจรรอบกันและเกิดการรวมตัวกันกลายเป็นหลุมดำดวงเดียว โดยมีพลังงานบางส่วนถูกปลดปล่อยออกมาในรูปแบบของคลื่นความโน้มถ่วง และได้เดินทางเป็นระยะทางมากกว่าพันล้านปีแสงมายังโลก ซึ่งนับว่าเป็นการค้นพบที่สำคัญที่สุดทางวิทยาศาสตร์ชิ้นหนึ่งของช่วงต้นของศตวรรษที่ 21

  • ลงทะเบียน
  • พิธีเปิด
  • บรรยาย "จักรวาลวิทยา"

   กล่าวถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจักรวาลวิทยา

  • พักรับประทานอาหารว่าง
  • บรรยาย "สัมพัทธภาพ"

   กล่าวถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัมพัทธภาพ

  • พักรับประทานอาหารกลางวัน
  • ฐานกิจกรรม 3 กิจกรรม
  • พักรับประทานอาหารว่าง
  • ฐานกิจกรรม 3 กิจกรรม (ต่อ)
  • บรรยาย "อนุภาคและแรง"

   กล่าวถึงแบบจำลองมาตรฐาน (Standard Model)

   ของอนุภาคมูลฐานและแรงพื้นฐานในธรรมชาติ

  • พักรับประทานอาหารว่าง
  • บรรยาย "คลื่นความโน้มถ่วง"
  • พักรับประทานอาหารกลางวัน
  • สรุป และการสาธิต "การตรวจวัดอนุภาคมิวออน"

   สรุปและสาธิตเครื่องตรวจวัดอนุภาคมิวออน

  • พักรับประทานอาหารว่าง
  • พิธีปิด