Sep 24 – 28, 2017
Kazimierz Dolny, Poland
Europe/Warsaw timezone

Institutional Organizers and Supporting Institutions

Polish Society on Relativity

Ministry of Science and Higher Education
Czwarta Polska Konferencja Relatywistyczna - zadanie finansowane w ramach umowy nr 624/P-DUN/2017 z dn. 27.06.2017
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Faculty of Mathemtics, Physics and Computer Science, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin