19-21 June 2018
Thessaloniki
Europe/Athens timezone