UZH ML Workshop
from Monday, 16 November 2020 (08:00) to Wednesday, 18 November 2020 (13:00)