UZH ML Workshop

from Monday, 16 November 2020 (08:00) to Wednesday, 18 November 2020 (13:00)
UZH Irchel, Zurich (Y10-G-03/04 and Y14-F-41)

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
16 Nov 2020
17 Nov 2020
18 Nov 2020
AM
08:00 Registration   (Y10-G-03/04 and Y14-F-41)
09:00 Introduction   (Y10-G-03/04 and Y14-F-41)
09:30
Presentations (until 10:30) (Y10-G-03/04 and Y14-F-41)
10:30
Coffee break (until 11:00) (Y10-G-03/04 and Y14-F-41)
11:00
Presentations (until 12:30) (Y10-G-03/04 and Y14-F-41)
09:00 Hands-on tutorial introduction   (Y10-G-03/04 and Y14-F-41)
09:30
Hands-on tutorial (until 10:30) (Y10-G-03/04 and Y14-F-41)
10:30
Coffee break (until 11:00) (Y10-G-03/04 and Y14-F-41)
11:00
Hands-on tutorial (until 12:30) (Y10-G-03/04 and Y14-F-41)
09:00
Hands-on tutorial presentations (until 10:30) (Y10-G-03/04 and Y14-F-41)
10:30
Coffee break (until 11:00) (Y10-G-03/04 and Y14-F-41)
11:00
Hands-on tutorial presentations (until 12:00) (Y10-G-03/04 and Y14-F-41)
PM
12:30
Lunch (until 14:00) (Y10-G-03/04 and Y14-F-41)
14:00
Presentations (until 16:00) (Y10-G-03/04 and Y14-F-41)
16:00
Coffee break (until 16:30) (Y10-G-03/04 and Y14-F-41)
16:30
Discussion and group assignement (until 18:30) (Y10-G-03/04 and Y14-F-41)
12:30
Lunch (until 14:00) (Y10-G-03/04 and Y14-F-41)
14:00
Hands-on tutorial (until 16:00) (Y10-G-03/04 and Y14-F-41)
16:00
Coffee break (until 16:30) (Y10-G-03/04 and Y14-F-41)
16:30
Hands-on tutorial (until 18:30) (Y10-G-03/04 and Y14-F-41)
19:00 Workshop dinner   ()
12:00 Workshop closing   (Y10-G-03/04 and Y14-F-41)