Apr 4 – 10, 2022
Krakow, Poland
Europe/Warsaw timezone