5-11 February 2017
Hyatt Regency Chicago
America/Chicago timezone

Lattice QCD

5 Feb 2017, 10:15
45m
Hyatt Regency Chicago

Hyatt Regency Chicago

151 East Wacker Drive Chicago, Illinois, USA, 60601

Speaker

Alexei Bazavov (Michigan State University)

Primary author

Alexei Bazavov (Michigan State University)

Presentation materials