Slovak Teacher Programme // Program slovenských učiteľov

from Sunday, June 18, 2017 (6:00 PM) to Friday, June 23, 2017 (5:30 PM)
CERN

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
Jun 18, 2017
Jun 19, 2017
Jun 20, 2017
Jun 21, 2017
Jun 22, 2017
Jun 23, 2017
AM
9:00 AM
Lectures // Prednášky (until 12:00 PM) (160/1-009)
9:00 AM Introduction to CERN, Slovakia at CERN / Predstavenie CERNu, Slovensko v CERNe - Peter Chochula (CERN)   (160/1-009)
10:00 AM Particle detectors (1) / Detektory častíc - Peter Chochula (CERN)   (160/1-009)
11:00 AM Accelarators / Urýchľovače - Karel Safarik (CERN)   (160/1-009)
9:00 AM
Lectures // Prednášky (until 12:30 PM) ()
9:00 AM Introduction to Particle Physics (1) / Úvod do fyziky častíc - Boris Tomasik (Univerzita Mateja Bela (SK))   (60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F))
10:00 AM Heavy-ion Physics or Small Bang / Fyzika ťažkých iónov alebo malý tresk - Karel Safarik (CERN)   (60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F))
11:00 AM --- Coffee break // Prestávka ---
11:30 AM Particle detectors (2) / Detektory častíc - Peter Chochula (CERN)   (3/R-002 - Teacher Training Room)
9:00 AM
Lectures // Prednášky (until 12:30 PM) ()
9:00 AM Introduction to GRID Computing / Počítanie pomocou GRIDu – úvod - Marian Babik (CERN)   (222/R-001)
10:00 AM CP violation – NA62 experiment / CP narušenie – experiment NA62 - Michal Koval (CERN)   (222/R-001)
11:00 AM --- Coffee break // Prestávka ---
11:30 AM Introduction to Particle Physics (2) / Úvod do fyziky častíc - Boris Tomasik (Univerzita Mateja Bela (SK))   (3/R-002 - Teacher Training Room)
9:00 AM
Lectures // Prednášky (until 12:30 PM) (31/3-004 - IT Amphitheatre)
9:00 AM Introduction to Particle Physics (3) / Úvod do fyziky častíc - Boris Tomasik (Univerzita Mateja Bela (SK))   (31/3-004 - IT Amphitheatre)
10:00 AM Application of CERN developments / Aplikácie vývoja v CERNe - Peter Chochula (CERN)   (31/3-004 - IT Amphitheatre)
11:00 AM CMS experiment / Experiment CMS - Ivan Mikulec (Austrian Academy of Sciences (AT))   (31/3-004 - IT Amphitheatre)
9:00 AM
Visits // Návštevy (until 11:30 AM) ()
9:00 AM Antimatter Factory & Data Centre / Továreň na antihmotu & Datové centrum   ()
11:30 AM
Lectures // Prednášky (until 12:30 PM) ()
11:30 AM Accelerators in the sky and underground (2) / Urýchľovače na oblohe a pod zemou (2) - Jiří Grygar (Czech Academy of Sciences)   (6/2-024 - BE Auditorium Meyrin)
PM
6:00 PM
Welcome to CERN // Vitajte v CERNe (until 10:00 PM) ()
6:00 PM Welcome Reception / Uvítacia recepcia - Jeff Wiener (CERN)   (Restaurant 1)
6:30 PM Short tour around CERN's main site / Krátka prehliadka   ()
7:00 PM Basics at CERN / Základné info o CERNe - Jeff Wiener (CERN)   (3/R-002 - Teacher Training Room)
7:30 PM --- Dinner // Večera ---
12:00 PM --- Lunch break // Obedňajšia prestávka ---
1:45 PM
Visits // Návštevy (until 6:00 PM) ()
1:45 PM SM18 & LEIR   ()
4:00 PM --- Coffee break // Prestávka ---
5:00 PM Synchrocyclotron   ()
12:30 PM --- Lunch break // Obedňajšia prestávka ---
2:00 PM
Visits // Návštevy (until 5:30 PM) ()
2:00 PM Cloud Chamber Workshop & Microcosm/GLOBE / Workshop Hmlová komora & Microcosm/GLOBE   (143/R-003 - S'Cool LAB)
12:30 PM --- Lunch break // Obedňajšia prestávka ---
2:00 PM
Social Events // Spoločenský program (until 11:00 PM) ()
2:00 PM Geneva Treasure Hunt / Hľadanie ženevského pokladu   ()
8:45 PM Official Dinner of the Slovak Teacher Programme 2017 / Spoločenská večera 2017   ()
12:30 PM --- Lunch break // Obedňajšia prestávka ---
2:00 PM
Visits // Návštevy (until 5:00 PM) ()
2:00 PM CMS Service Cavern / CMS servisné priestory   ()
5:00 PM
Lectures // Prednášky (until 6:00 PM) ()
5:00 PM Accelerators in the sky and underground (1) / Urýchľovače na oblohe a pod zemou (1) - Jiří Grygar (Czech Academy of Sciences)   (60/6-015 - Room Georges Charpak (Room F))
12:30 PM --- Lunch break // Obedňajšia prestávka ---
2:00 PM
Closing Session // Záver (until 5:30 PM) (160/1-009)
2:00 PM Impact of science on society / Vplyv vedy na spoločnosť - Barbora Bruant Gulejova (CERN)   (160/1-009)
3:15 PM News from astrophysics / Novinky z astrofyziky - Jiří Grygar (Czech Academy of Sciences)   (160/1-009)
4:30 PM Conclusion, evaluation / Záver, vyhodnotenie   (160/1-009)