Organizing Committee

Defu Hou (CCNU) 

Jinfeng Liao (IU) 

Feng Liu (CCNU) 

Jean-Yves Ollitrault (Saclay) 

Raju Venugopalan (BNL) 

Xin-Nian Wang (CCNU/LBNL) 

Nu Xu (CCNU/IMP)