15-20 April 2018
UZ Obergurgl
Europe/Zurich timezone

Search for exotic particles at NA62

16 Apr 2018, 18:45
15m
UZ Obergurgl

UZ Obergurgl

University Center Obergurgl Gaisbergweg 5 6456 Obergurgl Austria
Afternoon Session Contributed talks

Speaker

Gaia Lanfranchi (INFN e Laboratori Nazionali di Frascati (IT))

Presentation Materials