Nov 2 – 3, 2017
J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry
Europe/Prague timezone